کسب و کار

چند کتاب مهم در حوزه شبکه‌ سازی_مرکز بیزینس کوچینگ شوهاز

شبکه سازی

چند کتاب مهم در حوزه شبکه‌ سازی شبکه‌ سازی، تکنیک برقراری ارتباط با دیگران برای دستیابی به هدفی…
آشنایی با اصول شبکه سازی-مرکز بیزینس کوچینگ شوهاز

آشنایی با اصول شبکه سازی

آشنایی با اصول شبکه سازی   ارتباط با دیگران برای پیشبرد اهداف اقتصادی، فضای کسب‌وکار، جایگاه شخصیتی و…